Naised vägivallata

Mis on programm „Naised vägivallata“?

„Kui on väga palju tundeid ja asju, mida on pidanud lapseeas peitma, võivad need alateadvust tugevalt mõjutada ning raskes olukorras vallandudes põhjustada suurt hävingut“ (Perheentupa, 2010).

 

”Lapsega koos olles on minus mitu korda võtnud võimust raev, nii et olen sellepärast isegi ära ehmatanud. Sellist arusaamatust ja hirmu täis lapse pilku ei suuda ma kunagi unustada“ (naine, tugigrupis osaleja)..

Registreeru siin:


REGISTREERU

Registreeruda saab 2024. aasta gruppidesse. Grupi täpsema algusaja anname teada esimesel võimalusel meili teel.

NB! Veebruar 2024 grupp Tallinna naistele alustab! Kohtumised toimuvad kolmapäeva õhtuti veebis.

“Naised vägivallata” on koolitusprogramm ja tugigrupid naiste vägivaldse käitumise ennetamiseks ja vägivalda kasutavate naiste toetamiseks.

Programmi raames läbi viidavad individuaalsed nõustamised ja tugigrupid on mõeldud naistele, kes kasutavad või kardavad kasutada vägivalda oma lähisuhetes- pereliikmete suhtes (lapsed, elukaaslane, vanemad, ka koduloom vm), teiste lähedaste ja/või iseenda suhtes.

Vägivallaviisiks võib olla näiteks tutistamine, löömine, asjade loopimine, hääle tõstmine (karjumine), kontrolliv käitumine, alandamine, manipuleerimine, jälitamine, kiusamine, hoolimatus… aga ka nö enesepiitsutamine, enesekurnamine, enesepõlgus, enese vigastamine jms. mis kahjustab naist ja tema lähedasi.

Eesmärkideks on endas vägivalla ära tundmine ja selle omaks võtmine, vastutuse võtmine, lootuse äratamine, enese mõistmise süvenemine, erinevate tunnete teadvustamine ja tunnete kontrollimise oskuste tugevdamine, uute tegutsemisviiside leidmine, eneseväärtustamine, enda piiride tunnetamine. Programm sisaldab eravestlusi ja professionaalselt juhitud tugigrupi protsessi. Programmi protsesside jooksul tulevad varjust välja enda ajalugu ja kogemused ja iga naise kasvulugu. Võimalus on murda vägivalla pärandumist ühest põlvkonnast teise.

Programm on suunatud igas vanuses naistele, kes soovivad individuaalset nõustamist ja/või osaleda tugigrupis vabatahtlikult. Osaleda võivad näiteks väikelaste emad või hoolduskoormusega naised, kes tunnevad enda sees frustratsiooni, viha, lootusetust, alaväärsustunnet, ärevust või teisi raskeid tundeid, mis võivad viia vägivaldse käitumiseni kas enda või teiste suhtes. Kõik naised, olenemata staatusest või vanusest on abi saama oodatud!

Tugigrupid toimuvad kord nädalas õhtuti, umbes 15 korda (olenevalt grupiliikmete arvust). Võimalus on osaleda kontaktgrupis või distantsgrupis. Enne grupiga liitumist viib grupijuht iga naisega läbi tutvumisintervjuu.

Individuaalne nõustamine ja tugigrupi teenus:

Tugigrupi teenust rahastavad omavalitsused ja võimalusel saame pakkuda tasuta või osaliselt tasuta teenust ka erinevate projektide kaudu.

Individuaalse nõustamise tasu on 790 eurot (10 kohtumist).

Kui Sul ei ole võimalik osalemise eest maksta, soovitame pöörduda osalemise huviga elukohajärgsesse omavalitsusse sotsiaaltöötaja poole või Sotsiaalkindlustusametisse https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-ennetustoo/tugi-vagivallast-loobumiseks, kes saavad võimalusel katta osalemise kulud kas osaliselt või täies mahus.

Registreerumine gruppidesse on avatud ka e-maili teel: info@vaiter.ee


Kätega moodustatud südamekujutis
Naine kiikumas puu juures

“Naised vägivallata” koolitusprogramm ja tugigrupid naiste vägivaldse käitumise ennetamiseks ja vägivalda kasutavate naiste toetamiseks sai alguse 2020. aastal projekti toel, mida rahastasid Tallinna linn ja Hasartmängumaksu nõukogu. Projekti kaasatud osapooled olid MTÜ VAITER spetsialistid, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja Tallinna linna spetsialistid (nt lastekaitseametnikud, allasutuste töötajad), Maria Akatemia (Soome), valdkonna eksperdid ja Tallinnas tegutsevad iluteenindajad.

Eesmärgid

• tõsta teenuseosutaja MTÜ VAITER ja Tallinna linna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistide ametialast professionaalsust, anda neile põhjalikud teadmised naiste poolt kasutatava psühholoogilise ja füüsilise vägivalla kohta, sh oskused selle kindlakstegemiseks ja sihtrühmaga toime tulemiseks.

Toimuvad Tallinna spetsialistide õppevisiit Maria Akatemiasse ja neljapäevane koolitus Tallinnas.

• luua Eestis töötavate spetsialistide ja teenuseosutajate koolitamiseks sobiv koolitusprogramm. Selleks kohandatakse Soomes välja töötatud koolitusprogrammi ja täiendatakse seda koos ekspertide ja koolitusel osalenud spetsialistidega.

Väljatöötatud koolitusprogrammi järgi viiakse 2020. aasta lõpus MTÜ VAITER koolitajate poolt läbi koolitused Tallinna spetsialistidele ja teenuseosutajatele.

• töötada koos Soome partneriga ja ekspertidega välja tugigrupi korralduslik mudel naistele, kes on vägivallariskiga või kasutanud vägivalda lähisuhetes. Seeläbi vähenevad lähisuhtevägivallaga kaasnevad riskid vägivalda kasutavate või kasutada kartvate naiste lastele ja teistele lähedastele isikutele.

Tugigruppi testib MTÜ VAITER Tallinna sihtrühma seas. Projekti raames osaleb tugigrupis 10 naist, peale projekti lõppu igal aastal vähemalt 30 naist. Testitud tugigrupi tulemusi analüüsitakse ja vajadusel kohandatakse. Täpsustatakse sobiv korralduslik mudel ja hind.  Eesmärgiks on viia tugigruppe läbi ka edaspidi.

Projektijuht: Õnne Liv Valberg

Ülevaade projekti vajalikkusest

2018. a. valmis “LSV ennetamise ja varase sekkumise kavand Tallinna linnale”, mille raames viidi LOV-des ja allasutuses läbi ka küsitlused. Ühe kitsaskohana nähti, et puuduvad programmid naistele, kes on vägivaldsed oma lähedaste suhtes. 25.01.2019 pressikonverentsil tõi Tallinna abilinnapea välja, et plaanis on luua eraldi programm naistele, kes võivad tunda, et mingil hetkel on nad ise vägivallatsejad.

EL Põhiõiguste Ameti 2014. aasta uurimuses toodi välja, et lapsena kogetud füüsilise vägivalla toimepanijad olid peamiselt pereliikmed. Peaaegu pooled naistest, kes olid enne 15. eluaastat kogenud mis tahes vormis füüsilist vägivalda, nimetasid vägivalla toimepanijana ema.

Siseturvalisuse arengukavas 2015-2020 toodi välja, et laste kaitsmiseks ja riskiperede probleemide lahendamiseks tõhustatakse koostööd KOV üksustega probleemide lahendamisel ja juhtumikorralduses, et ennetada korduvrikkumisi ja ohvriks langemist. Samuti on olulisena välja toodud lastevanemate teadlikkuse ja oskuste suurendamisele suunatud programmide elluviimine.

Riiklik Vägivalla Ennetamise Strateegia aastateks 2015-2020 toob välja, et vägivalla ennetamine eeldab eri valdkondade ja asutuste aktiivset koostööd ning oluline on spetsialistide ühtne arusaam vägivalla olemusest. Vägivallakäitumise muutmiseks tuleb luua võimalused. Pikaajalisi ja tõenduspõhiseid ennetusprogramme vägivaldse käitumise ennetamisele on liiga vähe. Vaimse tervise strateegias 2016-2025 on alaeesmärgina välja toodud positiivsete paari- ja peresuhteid väärtustavate hoiakute kujundamine ning selleks vajalike enesejuhtimis- ja suhtlemisoskuste õpetamine.

Laste ja perede arengukava 2012–2020 üheks strateegiliseks eesmärgiks on pakkuda vajalikku tuge laste kasvatamisel ja vanemaks olemisel, parandamaks laste elukvaliteeti ja tulevikuväljavaateid. 13.09.2018 valitsuskabineti memorandumi koostöötegevuse üldpõhimõtete hulgas on olulisena välja toodud kogu perekonna vajadusi hõlmav vaade, sh võimalike seoste nägemine kaaslase vastu suunatud lsv ja lapse väärkohtlemise vahel.

Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukavas 2017-2021 on lahendamist vajavate perevägivalla ennetamisega seonduvate probleemidena muuhulgas välja toodud lapsevanemate koolitamise ja nõustamise süsteemi puudumine, ebapiisav võrgustikutöö probleemsete perede laste vaimse tervise riskide vähendamiseks.

Koostööpartnerid