Nõustamine

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on aidata kaasa laste ja perede suhte-, kasvatus- ja käitumisprobleemide lahendamisele ja trauma tagajärgedega toimetulemisele.

Ühe individuaal- ja perenõustamise seansi kestus on tavapäraselt 45–90 min.

Teenust osutab kõrgharidusega psühholoog või pedagoogilise, sotsiaaltööalase, psühholoogiaalase või muu kõrgharidusega ning pereterapeudi kvalifikatsiooniga pereterapeut.

Psühholoogiline abi võib seisneda nii nõustamises kui psühhoteraapias. 

Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalused Eestis

Oluline teada! 

Meditsiinisüsteemis võib esmalt pöörduda perearsti poole. 

Samuti on võimalik pöörduda otse psühhiaatri poole. Psühhiaater on meditsiinialase akadeemilise haridusega arst, psüühika- ja käitumishäirete hindamise ning ravimisega tegelev spetsialist. Erinevalt paljudest teistest eriarstidest, ei ole psühhiaatri poole pöördumiseks vaja perearsti saatekirja.

Seksuaalvägivalda kogenud noorte ja täiskasvanute nõustamine ja teraapia

MTÜ VAITER spetsialistid, kes pakuvad nõustamist ja teraapiat seksuaalvägivalda kogenud lastele, noortele ja täiskasvanutele:

Kristel Päll
Evelin Kala
Külle Kadarik
Tiia Tarm
Keete Janter
Aleksei Norden

Kui seksuaalvägivalla juhtumist on möödas vähem kui 7-8 ööpäeva, soovitame pöörduda alati lähimasse SAKi ehk seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse või helistada ohvriabi kriisitelefonile 116006 abi ja nõu küsimiseks.

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused ehk SAKid asuvad neljas Eesti piirkonnas, suuremate haiglate juures:

 • Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus, Sõle 23, Tallinn.
 • Ida-Viru Keskhaiglas, Ilmajaama 12, Kohtla-Järve.
 • Pärnu Haiglas, Ristiku 1, Pärnu.
 • Tartu Ülikooli Kliinikumis, Puusepa 8, Tartu.

Keskused on alati avatud ning abi on tasuta. SAKidesse võivad pöörduda nii naised, mehed kui ka igas vanuses lapsed.

Alates 2021. aastast on võimalus riikliku rahastuse toel saada sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kaudu tasuta individuaalset psühholoogilist nõustamist ja teraapiat seksuaalvägivalla ohvritele (ka minevikus toimunud seksuaalvägivalla korral), kes muul viisil nõustamist ja teraapiat ei ole senini saanud. Psühholoogilise nõustamise ja teraapia saamiseks tuleb pöörduda ohvriabitöötaja poole, kelle kontaktid leiad siit.

 

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi on seksuaalvägivalla ohvritele suunatud teenuste raames alates 2019. a rahastanud ja toetanud seksuaalvägivalla ohvrite tugigruppide toimumist ning jätkuvalt seda teenust arendamas. Seksuaalvägivalla ohvrite tugigruppi pöörduja võib liituda omale sobiva piirkonna tugigrupiga. Tugigrupiga liitumiseks tuleb pöörduda ohvriabitöötaja poole või kirjutada tugigrupp@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Seksuaalvägivalla lühilood ja abivõimalused (EST)

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused ehk SAKid asuvad neljas Eesti piirkonnas, suuremate haiglate juures:
– Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus, Sõle 23, Tallinn.
– Ida-Viru Keskhaiglas, Ilmajaama 12, Kohtla-Järve.
– Pärnu Haiglas, Ristiku 1, Pärnu.
– Tartu Ülikooli Kliinikumis, Puusepa 8, Tartu.

Keskused on alati avatud ning abi on tasuta.

Seksuaalvägivalla lühilood ja abivõimalused (RUS)

Короткие истории о секусальном насилии и варианты помощи

Центры кризисной помощи при сексуальном насилии (SAK) расположены в четырех регионах Эстонии, при больших больницах:
– Экстренный прием женской поликлиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Сыле 23, Таллинн. Телефон приёмной: 5342 4724
– Центральная больница Ида-Вирумаа, Ильмаяама 12, Кохтла-Ярве, вход через EMO. Медсестра отделения гинекологии: тел. 331 1041
– Пярнуская больница, Ристику 1, Пярну, вход через отделение неотложной медицинской помощи. Дежурный гинеколог: тел 447 3505
– Больница Тартуского университета, Л. Пуусепа 8, Тарту, вход через отделение неотложной медицинской помощи. Медсестра отделения гинекологии тел.731 9954

Центры открыты круглосуточно и помощь оказывается бесплатно.

Veel abi leiad:

 112 ‒ otsene hädaolukord

1247 ‒ psühholoogiline esmaabi kriisitelefonil 

116 006, välismaalt +372 614 7393 ‒ ohvriabi kriisitelefon, mis pakub ööpäev läbi kriisinõustamist. 

116 111 ‒ sotsiaalkindlustusameti lasteabitelefon 

116 123 ‒ hingehoiutelefoni telefoninõustamine, avatud ööpäev läbi, vaata lisaks: https://hingehoid.ee/ 

678 7422 ‒ vaimse tervise nõustamistelefon  (E‒R 9‒10)

 

Kasulikud veebiaadressid:

https://www.palunabi.ee/ ‒ ohvriabi veebileht, kus võimalik saada chat’is nõustamist

https://seksuaaltervis.ee/info/14poleokei ‒ Eesti seksuaaltervise liidu infoleht eestkätt noortele

www.lasteabi.ee ‒ lasteabi veebileht, kus võimalik saada chat’is nõu

https://eadse.ee/vihjeliin/ ‒ abiks spordivaldkonnaga  seotud teemade puhul 

Loovteraapia

Loovteraapia on psühhoterapeutiline teraapia, milles kasutatakse suhtlus-, eneseväljendamis-, mõjutus- ja diagnostilise vahendina loomingulist tegevust.

Loovteraapia võimaldab suhtlust ka neil juhtudel, kui verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu ning võimaldab kliendi loomingulise käitumise kaudu saada täiendavat informatsiooni tema seisundi hindamiseks. Loovteraapia loob kliendile võimaluse avastada oma tugevusi ja ressursse ning jõuda edasiviivate lahendusteni.

„Töö saviväljal” ehk saviteraapia on loovprotsess, mis annab võimaluse ennast ja oma tundeid nii sõnaliselt kui kehaliselt väljendada hoitud turvalises keskkonnas.

Saviteraapia sobib hästi järgmistel juhtudel:

 • traumakogemus (õnnetused, vägivaldsed suhted, lahkuminek jms),
 • erivajadused,
 • ülitundlikkus, 
 • füüsilised vaevused,
 • nõrk motoorika,
 • hüperaktiivsus ja keskendumisraskused,
 • psühhosomaatilised sümptomid,
 • muutused või keerulised olukorrad seoses elukorraldusega, tööeluga, kooliprobleemidega, suhetega.

Pere- ja paariterapia

Pere- ja paariteraapia on laialtlevinud psühhoteraapiameetodid, mis on suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega. Traditsiooniliselt on pereteraapia fookuses pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Teraapia tulemuseks võib olla näiteks perekonna toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise suurenemine, emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine pereliikmete poolt, probleemilahendusoskuste paranemine.

Pere- ja paariteraapia sobib abistava meetodina nii kriisisituatsioonis kui ka pikemaajaliselt väljakujunenud probleemide lahendamisel. Samuti on meetod kasulik ennetava eesmärgiga vältimaks pereliikmete käitumisprobleeme või psüühilise tervise halvenemist.

Pere- ja paariteraapia toimub valdavalt vestluse vormis, kus kõigil pereliikmetel on võimalus avameelselt ennast väljendada ning saada ära kuulatud. Pereterapeut kasutab erinevaid tehnikaid eesmärgiga tuua muutust pere suhtlemismustritesse, probleemikäsitlusse ning rollijaotusesse.

 
Ootame Teid, kui tunnete, et Teie perel on raskusi:
 • ülesannete täitmisega
 • muutustega kohanemisega
 • laste arenguliste vajadustega toimetulekuga
 • pereliikme haiguse või kaotusega toimetulekuga
 • suhtlemisega pereliikmete vahel
 • rollide jaotusega
 • laste käitumisega
 • piiride seadmise ja kontrolliga
 • seksuaaleluga
 • muude keeruliste olukordadega toimetulekuga
 

Perelepituse teenus

Perelepitus on professionaalne teenus perekonfliktide, lahutuste ja lahku minekute valdkonnas. Perelepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Selles protsessis on osapooltel võimalik mõista üksteise seisukohti ja vajadusi. Soodustatakse koostööd laste vajdusi esiplaanile tuues. Lahendusi ostistakse kohtuväliselt, mis on vähem kulukam, sest kiirendab asjade käiku, säästab kohtukulude arvelt raha ja aega. Lepitus aitab lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped nende laste arengulistest vajadustest lähtuvalt. Ka aitab perelepitus lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toimine tulla. Lahendusi otsitakse: laste hooldamise ning nende kasvatamisega seonduvad küsimustes, laste majandusliku toetamisega seonduvad küsimustes laste elukoha ning muu elukorraldusega seonduvad küsimustes pärast vanemate lahku kolimist, ühise kodu ja kinnisvaraga seonduvad küsimustes pärast abielulahutust.

Kohtumise kestvus 1,5 tundi. Peale kohtumist saavad vanemad lepitajalt e-kirja, kus on märgitud, milles kohtumise jooksul kokku lepiti. Kohtumised, kestavad kuni kõikides küsimustes, milles pooled tahavad kokkuleppele jõuda on kokkulepe saavutatud.

Kohtumine ja järeltöö hind 90 eurot.

Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on sarnase kriisikogemuse või tervisehäirega isikute vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus ning nõustamine eesmärgiga toetada tervisehäirega toimetulekut, suurendada motivatsiooni ja enesekindlust ning pakkuda kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ning praktilist tuge.

 

Kogemusnõustamine individuaalselt 60 min/40 € (korduvvisiit 2 kuu jooksul 60 min/35 €)

Kogemusnõustamine Skype’i ja telefoni teel 45 min/35