MTÜ Vaiter tunnustus 2021

Käesolevas kokkuvõttes anname ülevaate MTÜ VAITER tegevuste kohta aastal 2021. 

Pakume erinevaid teenuseid ja koolitusi, viime läbi arendusprojekte. 

Erinevate tegevustega on meeskonnas toimetamas ligi 50 oma valdkonna spetsialisti – terapeudid, sotsiaaltöötajad, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, psühholoogid, pereterapeudid, kogemusnõustajad, superviisorid, coachid. 

Oleme uuendanud ka sellekohast infot meie kodulehel: https://vaiter.ee/koik-tegevused/

Koolitused 

 • “Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine” sotsiaalvaldkonna spetsialistidele, lasteaiaõpetajatele, lapsevanematele, asendushooldustöötajatele; 
 • koolituse“Vägivald, selle märkamine ja abi saamise võimalused. Naise vägivald” Tallinna linna spetsialistidele;
 • koolitus Loovteraapia meetod “Töö saviväljal” On-line EXPO platvormil messil Tervise Sõnum 02.11.2021
 • koolitus “Abi seksuaalvägivalla korral” On-line EXPO platvormil messil Tervise Sõnum 03.11.2021
 • “Lapse uni ja vaimne tervis” lasteaiaõpetajatele ja lapsevanematele, koostöös Eesti Unekooli Ühinguga.
 • “Koolieeliku seksuaalsus: lapse keha-, tunde- ja turvalisus” lasteaiaõpetajatele.
MTÜ Vaiter töö saviväljal

Teenused

 • nõustamise ja teraapia teenused lastele, peredele ja täiskasvanutele
 • vägivalda kasutavate naiste ja meeste individuaalne nõustamine ja tugigrupid
 • loovteraapia “Töö saviväljal” meetodil e. savivälja teraapia
 • ekspertteenus Tallinna linna poolt läbi viidud ESF projektis “Abiks hoolduskoormusega inimestele”.
 • koordinaator-tugiisiku teenus hoolduskoormusega inimestele Tallinna linna poolt läbi viidud ESF projektis “Abiks hoolduskoormusega inimestele”.

Hanked

Osalesime “Vägivallast loobumise toetamise nõustamisteenuse” (SKA) hankes, läbi mille saame pakkuda vägivalla toimepanijatele osalemise võimalust tugigruppides ja individuaalset nõustamist. 

Koolitusprogrammid

“Hoolivad isad: turvalisem elu lastele” – vanemlusprogramm vägivaldseid kasvatusvõtteid kasutanud isadele (MTÜ VAITER ainuesindaja Eestis)

2021. aastal koolitati juurde 3 uut grupijuhti/koolitajat. Kokku on MTÜ VAITERil 22 vanemlusprogrammi „Hoolivad isad“ grupijuhti/koolitajat.

2 aastaga oleme Eestis läbi viinud programmi „Hoolivad isad“ raames 10 gruppi (2021 a kokku 5 gruppi), mille on täies mahus läbinud  73 isa  (lapsi 177). Isa keskmine vanus on 39-eluaastat. 51% isadest ei ela koos oma lastega, mis võib muuta lapse eest hoolitsemise keeruliseks. 20% isadest on liitunud programmiga vabatahtlikult, 40% isadest on suunatud prokuratuuri ja 40% kohaliku omavalitsuse poolt. Programmi on katkestanud 8% isadest, mis on väga hea tulemus võrreldes teiste riikide andmetega, kus keskmine katkestamise protsent on 50%.

Grupid on toimunud eesti ja vene keeles (olemas võimekus teha ka inglise keeles) nii kontaktipõhiselt kui veebis. Lähemat infot programmi kohta leiab: Hoolivad isad-Vaiter.

MTÜ Vaiter Hoolivad isad
MTÜ Vaiter Hoolivad isad grupid

Programmi „Naised vägivallata” individuaalsed nõustamised ja tugigrupid naistele, kes kasutavad või kardavad kasutada vägivalda oma lähisuhetes- pereliikmete suhtes (lapsed, elukaaslane, vanemad, ka koduloom vm), teiste lähedaste ja/või iseenda suhtes. MTÜ VAITER on Maria Akatemia (Soome) poolt loodud programmi ainuesindaja Eestis. Lähemat infot programmi kohta leiab: Naised vägivallata – Vaiter

2021. aastal on läbi viidud 3 tugigruppi- nii veebipõhiselt kui kontaktgrupina.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) hanke raames lastekaitsetöötajatele koolituse „Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine“ ettevalmistamine ja läbiviimine viiele grupile, sh üks vene- ja neli eestikeelset koolitust. 

Käimasolevad projektid

Oleme partneriks riigile strateegilise partnerluse projektis “Laste ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine”. Projekti number: RE.3.01.19-0378. Projekti periood: 01.01.2020-31.12.2022. 

MTÜ VAITER ning välispartner Lätist – Association MARTA Centre – viivad üheskoos ellu projekti “Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast”. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ (Local Development and Poverty Reduction). Projekt kestab 18 kuud: 01.09.2021 – 28.02.2023. https://vaiter.ee/teadmistegatargemaks/ 

26.11.2021 toimus MTÜ VAITERi veebikonverents “Teadmised tagavad turvalisuse – räägime lähisuhtevägivallast”.

Osalesime ESF ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti projektis „Abiks hoolduskoormusega inimestele“, pakkudes ekspertteenust ja hoolduskoormusega inimestele koordinaator-tugiisiku teenust. Projekti periood: 01.02.2020 – 28.02.2022. Projekti käigus töötati välja uuenduslikud teenused hoolduskoormusega inimestele, mille eesmärgiks on soodustada hoolduskoormusega inimeste tööturule suundumist või seal püsimist ning võimaldada ühiskonnaelus osalemist. Projektis osales 84 Tallinnas elavat hoolduskoormusega inimest. Projektil on olnud tugev mõju ja inspiratsioon Tallinna linna hoolekande süsteemile.

Erasmus+ 2018-2021 projekti lõpetamine

Võtsime kokku Erasmus+ projekti ning esitasime lõpparuande Archimedes SA-le. Antud projekti kaudu tõime koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga maale “Hoolivad isad” programmi ning aitasime ka Lätil ja Sloveenial programmi nende sotsiaalsüsteemi integreerida. Projekti kohta täpsem ülevaade https://vaiter.ee/erasmus-plus-2018-2021/ 

“Naised vägivallata” koolitusprogramm ja tugigrupid naiste vägivaldse käitumise ennetamiseks ja vägivalda kasutavate naiste toetamiseks sai alguse 2020. aastal projekti toel, mida rahastasid Tallinna linn ja Hasartmängumaksu nõukogu. Projekti kaasatud osapooled olid MTÜ VAITER spetsialistid, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja Tallinna linna spetsialistid (nt lastekaitseametnikud, allasutuste töötajad), Maria Akatemia (Soome), valdkonna eksperdid ja Tallinnas tegutsevad iluteenindajad. Projekti toel kohandasime Maria Akatemia loodud programmi sobivaks Eesti oludele ja töötasime välja spetsialistidele suunatud koolitusprogrammi.

Teavitustegevus:

Informatsioon programmi „Hoolivad isad“ kohta on leitav:  MTÜ VAITER kodulehel, tarkvanem.ee ja kriminaalpolitiika.ee.

Koduleht www.vaiter.ee, et vajalik informatsioon jõuaks kõigi abivajajateni ja võrgustikutöötajateni. Koduleht läbis uuenduskuuri. Kodulehel on 350 külastajat, neist 310 unikaalset. 

Facebookis on 2064 jälgijat.

Pereraadio: vaimse tervise podcast, 14. mai 2021. #17 Räägime vägivallast lähisuhetes. Saatejuht Mari-Liis Lill, külalised Tiia Tarm, Märt Ojamaa.

7.07.2021 – perejakodu.delfi.ee, “Pole võimalik olla ühtaegu hea isa ja vägivaldne partner, kes ütleb, et lapse ema võiks ennast põlema panna”.

Pereraadio

Tunnustus

16.03.2021 – Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituudi poolt väljakuulutatud konkursil pälvis MTÜ VAITER Lääne-Virumaa „Aasta tegija 2020“ tiitli.

15.06.2021 – Programmi „Hoolivad isad: turvalisem elu lastele“ programmijuht Sigrid Petoffer pälvis Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni „Aasta vägivallaennetaja“ tiitli. Kajastus veebiajakirjas sotsiaaltöö: „Silmapaistvad sotsiaalvaldkonna töötajad ja sotsiaalvaldkonda panustajad 2020. aastal.

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni tunnustusüritusel sai MTÜ VAITER Tallinna linnavalitsuse poolt 2021 aasta koostööpartneri tunnustuse;

Õnne Liv Valberg’i ja Keete Janter’it tunnustati Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt 2021  aasta vägivallaennetaja kategoorias. 

3.12.2021 – tunnustasid Tallinna linnavalitsus ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Raekojas 2021. aasta silmapaistvamaid sotsiaalvaldkonna töötajaid ja valdkonnale pühendunud spetsialiste. Teiste seas sai tunnustuse projektijuht Sigrid Petoffer.

MTÜ Vaiter tunnustus 2021

Koostöökohtumised

21.01.2021 – kohtumine sotsiaalkindlustusameti ohvriabi arendustalituse nõunikuga Virve Kass. Teema: riskide hindamine programmiga liitumisel.

5.02.2021 – filmi „Maailma kõige õnnelikum mees“ vaatamine ja arutelu Rakvere Teatrikinos. Samuti oleme filmi näidanud mitmetes omavalitsustes. 

1.04; 14.04 ja 21.04.2021 – ettekanne Tartu Ülikooli js MTÜ VAITERi poolt korraldatud seminaril „Märkamisest ennetuseni – kuidas kaitsta ja aidata ohvrit“.

 15.04.2021 – kohtumine Sotsiaalkindlustusameti vägivallast loobumise tugiliini juhi Heldi McCaskilliga.

12.08.2021 – Sigrid Petofferi ettekanne seminaril „Ennetusega muutuste poole“ ennetuse ja koostöö teemal „Hoolivad isad: turvalisem elu lastele“. Korraldajad Justiits- ja siseministeerium. Seminar toimus Paide Skatepargis.

 8.10.2021 – konverents „Tahan olla hooliv isa“. Ettekanded järelvaadatavad: https://www.onlineexpo.com/en/conference-engaging-dads/

WWP EN (https://www.work-with-perpetrators.eu/) regulaarsetel kohtumistel ja aasta üldkoosolekul osalemine. WWP EN on üle-euroopaline võrgustik, mis on loodud töötamaks vägivalla toimepanijatega ja hõlmates 32 Euroopa riiki ja 65 liikmesorganisatsiooni. MTÜ VAITER on WWP EN liige aastast 2019.   

MTÜ Vaiter arvamusfestival 2021

Olukorrast riigis

UUS! 2021. aastal avas Sotsiaalkindlustusamet vägivallast vabanemise tugiliini, mille kaudu hakatakse järjest enam suunama isasid programmi. Eelnimetatu on oluline sel põhjusel, et riiklik tugi programmile tagab järjepidevuse ja kättesaadavuse üle Eesti. Koostöö käigus lastekaitsetöötajate ja prokuratuuriga on selgunud, et isadele pakutavate sekkumiste puhul tuleb teha tõhusamat koostööd, et hinnata, milline sekkumine on abivajajale just kõige tõhusam. See tähendab senisest hoolikamat riskide ja tugevuste hindamist.

Sõlmiti uus vägivallaennetuse kokkulepe 2021 – 2025. Vägivallaennetuse kokkuleppe (VEKO) eesmärk on jätkata vägivallavastase poliitika kujundamist valdkondade koostöös ning täpselt sihitud eesmärkide ja kindlate kokkulepete alusel. Vägivallaennetuse kokkulepe hõlmab eri liiki inimestevahelise vägivalla ennetamist ja tõkestamist. Sealjuures on suurem tähelepanu lastevastasel vägivallal ning uute teemadena vanemaealiste vastasel ja vaimsel vägivallal. Mõnevõrra on käsitletud ka seni vähem tähelepanu pälvinud vaenusüütegusid. Kokkuleppes on määratud 14 vägivallaennetuse tegevussuunda. Kokkulepe ei hõlma täielikku loetelu vägivallaennetuse tegevustest. Fookuses on tegevussuunad, mis vajavad endiselt suuremat tähelepanu või on seni rohkem varju jäänud või kus ei ole toimunud oodatud edasiminekut. Tegevussuunad hõlmavad eri ennetustasandite tegevusi. 

1. Vägivalda taunivad hoiakud ja normid ning vägivallateadlikkus 

2. Vägivallaennetus haridusasutustes, noorsootöös ja huvihariduses ja –tegevustes 

3. Vägivallaprobleemidega laste ja noorte toetamine 

4. Perevägivalla ennetamine ja vähendamine 

5. Eakatevastase vägivalla märkamine ja ennetamine 

6. Vägivallaennetus digimaailmas 

7. Inimkaubanduse ennetamine 

8. Seksuaalvägivalla ennetamine 

9. Spetsialistide vägivallateadlikkus ja sekkumisoskused 

10. Ohvrisõbralik menetlus 

11. Vägivallaohvrite parem kaitse ja tugi 

12. Vägivallast loobumise toetamine 

13. Tervishoiu- ja sotsiaalteenuse osutajate suurem roll vägivallaennetuses 

14. Vägivallaennetuse poliitika mõju uurimine. https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/vagivallaennetuse_kokkulepe_2021-2025_0.pdf 

19. märtsil 2021 möödus 10 aastat lasteombudsmani ülesannete andmisest õiguskantslerile. Sel puhul ilmus Õiguskantsleri Kantselei eestvedamisel 40 eksperdi koostatud mitmekülgne ja eri valdkondi kajastav ülevaatekogumik „Lapsed Eesti ühiskonnas“.

Täname kõiki häid koostööpartnereid: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna linnaosad, Tallinna Linnavalitsus, SA Archimedes, Rakvere Linnavalitsus, Saku Vallavalitsus, Kohila Vallavalitsus, Tartu linn, Pärnu linn, Põhja-, Lääne-, Lõuna- ja Viru Ringkonnaprokuratuur, Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua SA, Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni, MTÜ Eesti Naiste Varjupaikade Liit, Tallinna Lastekodu, MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm, Online Expo, Eesti Lastekaitse Liit, Tervise Arengu Instituut, Lapse Heaolu Arengukeskus, Rakvere Teatrikino, Arvamusfestival, Riga City Council/Riga Social Service, NGO Društvo za Nenasilno Komunikacijo, Miessakit Ry, Caring Dads, European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, Maria Akatemia, Marta Centre. Aitäh Johanna Mägin ja Everiin Silas!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga